نظرات مشتریان

مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست او به ما وابسته نیست  ، ما به او وابسته هستیممشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست ، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست.او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود ، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست.ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نماییم به او لطف نمی کنیم ،  بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در  حق ما لطف می کند.

تقدیر و تشکر از بخش صندوق و هلپر برای رفتار خوب ایشان

خانم قاضی

تشکر بابت راه اندازی بخش دلیوری و راحتی کار مشتری

خانم خنجری

تشکر از همراهی و کمک کردن پرسنل در سطح فروش

آقای دانش زاده

تشکر از نظم داخل فروشگاه و همراهی پرسنل در سطح فروش

خانم شیرازی

تشکر از مدیریت فروشگاه و نحوه برخورد کارمندان بخش قصابی

آقای صفاری